Všeobecné obchodné podmienky

1. Všeobecné ustanovenia

1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnych zmlúv uzatvorených medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorých predmetom je predaj a kúpa tovarov ponúkaných na internetových stránkach elektronického obchodu predávajúceho. Nákup v internetovom obchode www.hnojsity.sk môžu uskutočňovať fyzické a právnické osoby bez obmedzenia za predpokladu, že sa budú riadiť nasledovnýmivšeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len VOP).

 1. 1.2  Zákazník dáva zaslaním objednávky na tovar súhlas s týmito VOP.
 2. 1.3  Predávajúci: SITY s.r.o.
  so sídlom Kimovská 2371/12, 96,0 01 Zvolen
 1. 1.4  Kupujúci:
 2. 1.5  Tovar:

IČO: 46 374 043
DIČ: 2023343234
IČ DPH : SK2023343234
Spoločnosť registrovaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 20852/S

Fyzická alebo právnická osoba, ktorá svojou objednávkou vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim.

Všetky produkty, ktoré sa nachádzajú v ponuke internetového obchodu www.hnojsity.sk, ďalej tovar zhotovený podľa osobitných požiadaviek kupujúceho, alebo špeciálne objednaný na základe ponuky predávajúceho a špecifikáciekupujúceho (napr. „voľne balené hnojivo“ – spôsob balenia amnožstvo hnojiva môže byť na základe individuálnejpožiadavky kupujúceho prispôsobený).

2. Objednávka a uzatvorenie zmluvy

2.1 Kúpna zmluva je zmluva uzatvorená na diaľku na základe elektronickej objednávky kupujúceho prostredníctvom emailu alebo objednávkou cez e-shop predávajúceho. V prípade, ak predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišne od VOP, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred týmito všeobecnými obchodnými podmienkami.

2.2 Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie týchto podstatných náležitostí:

 • kontaktné údaje kupujúceho,
 • výber tovaru z uvedenej ponuky, v stanovenej cene a s uvedenímpožadovaného množstva tovaru,
 • vybraný spôsob platby,
 • vybraný spôsob dodania tovaru a adresa pre dodanie tovaru.

2.3 Prijatá elektronická objednávka sa považuje za návrh na uzavretie kúpnej zmluvy.

2.4 Na základe riadne vyplnenej objednávky kupujúceho prevedie predávajúci jej overenie.

2.5 Overenie objednávky predávajúci potvrdzuje elektronicky – spätným emailom alebo telefonicky.

2.6 Potvrdený tovar sa predávajúci zaväzuje kupujúcemu dodať vsúlade s potvrdenou objednávkou a v potvrdenom a dohodnutom druhu, množstve, cene, termíne a spôsobe dodania.

2.7 Objednávka je po overení považovaná medzi zmluvným stranami za záväznú.

3. Platobné podmienky

3.1 Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru prostredníctvom ponúknutých spôsobov platby v objednávke:

 • formou hotovostnej platby pri osobnom odbere,
 • dobierkou v mieste dodania tovaru,
 • platobnou kartou on-line,
 • bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho.

3.2 Pri spôsobe platby formou dobierky si predávajúci účtuje príplatok, ktorého aktuálna výška je vždy zobrazená v košíku pri zvolení platby formou dobierky.

3.3 Cena tovaru je určovaná podľa aktuálne platného cenníka. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar za cenu platnú v čase objednania tovaru. Všetky ceny sú uvedené s DPH.

3.4 Zvýhodnené ceny tovaru sú zreteľne označené symbolom „akcia“ alebo „výpredaj“.

3.5 Platnosť zvýhodnených cien trvá do vypredania zásob alebo počas trvania doby uvedenej pri zvýhodnenej cene.

4. Dodacie podmienky

4.1 Objednaný tovar bude odoslaný kupujúcemu prostredníctvom spoločnosti Packeta Slovakia s.r.o. so sídlom Kopčianska 3338/82A, 851 01 Bratislava – Petržalka, IČO: 48 136 999 (ďalej aj „doručovateľ“) a to buď

 • doručením na konkrétnu adresu zadanú kupujúcim v záväznej objednávke, alebo
 • doručením do jedného z doručovateľových výdajných miest alebo Z-Boxu doručovateľa na základe výberu kupujúceho v záväznej objednávke.4.2 Predávajúci dodá tovar kupujúcemu v najkratšej možnej dobe bez zbytočnosti odkladu, v závislosti od dostupnosti tovaru v čase jeho objednania.

4.3 V prípade dostupnosti objednaného tovaru je termín dodania najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa zaslania záväznej objednávky.
4.4 Kupujúci súhlasí s predĺžením dodacej lehoty v prípade, ak si to vyžiadajú iné nepredvídateľné okolnosti.

4.5 V prípade výberu spôsobu platby bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho, sa počíta termín dodania od dátumu pripísania platby na účet predávajúceho.

4.6 V prípade zaslania objednávky do 12:00 hod. jedného dňa sa objednaný tovar expeduje najneskôr nasledujúci pracovný deň, pričom doručený bude z pravidla dva dni po dátume expedovania. (Tento dodací termín platí pri dodanídoručovateľom).

4.7 V prípade, že predávajúci nie je schopný dodať kupujúcemu všetok objednaný tovar v dohodnutom termíne, dohodnutom množstve a v dohodnutej cene, upovedomí predávajúci o tejto veci v čo najkratšom čase kupujúceho aoznámi mu predpokladaný termín dodania objednaného tovaru alebo mu navrhne dodanie alternatívneho tovaru.

4.8 Za doručenie objednaného tovaru predávajúci účtuje prepravné náklady vo výške v závislosti od vybratého spôsobu prepravy a podľa aktuálnych cenníkov prepravcov.

4.9 Štandardná doprava tovaru vykonaná doručovateľom do jedného z jeho výdajných miest alebo Z-Boxov pri akomkoľvek objednanom množstve tovaru nie

je spoplatnená. V prípade doručenia tovaru doručovateľom na adresu zadanú kupujúcim v záväznej objednávke si predávajúci účtuje príplatok, ktorého aktuálna výška je vždy zobrazená v košíku pri zvolení spôsobu dopravy – doručenie na adresu.

4.9.1 Predávajúci umožňuje kupujúcemu osobný odber vsídle prevádzky predávajúceho na ulici Tehelná 29, 976 97 Nemecká, vo vopred dohodnutom čase, na základe vzájomne akceptovanej dohody. Osobný odber môže byť na základevzájomnej dohody predávajúceho a kupujúceho vykonaný kupujúcim aj na inom mieste.

4.9.2 Povinnosť predávajúceho dodať objednaný tovar je splnená jeho odovzdaním kupujúcemu v dohodnutom mieste plnenia alebo okamihom odovzdania na prepravu dopravcovi (kuriérovi) na miesto určenia.

5. Zrušenie objednávky zo strany predávajúceho

5.1 Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípade, ak sa tovar už nevyrába, nedodáva, alebo v súčasnosti nie je dostupný alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru a nedohodne sa s kupujúcim na náhradnom plnení.

5.2 V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu príslušná čiastka prevedená späť na jeho účet v lehote 15-tich kalendárnych dní.

6. Predávajúci sa zaväzuje

6.1 Dodať správny druh a množstvo tovaru na základe objednávky zákazníka v dohodnutej cene (tak ako bolo uvedené v čase objednávky), adekvátne zabaliť tovar a odoslať tovar v dohodnutej lehote.

6.2 Predávajúci vystaví kupujúcemu daňový doklad – faktúru. Daňový doklad je súčasťou zásielky alebo je odoslaný na emailovú adresu kupujúceho dodatočne po dodaní tovaru.

7. Zrušenie objednávky zo strany kupujúceho

7.1 Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu najneskôr jeden deň pred dátumom expedovania tovaru. Po zrealizovaní kúpno-predajnej transakcie nie je možné objednávku zrušiť.

7.2 Ak je predaj tovaru uskutočnený výlučne prostredníctvom internetového elektronického obchodu, je kupujúci – spotrebiteľ oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Výnimku tvoria potravinárske výrobky, ktoré nie je možné po zakúpení vrátiť.

7.3 Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci, ktorý je povinný zabezpečiť doručenie nepoškodeného a neopotrebovaného tovaru v pôvodnom obale na adresu spoločnosti spolu s dodacím listom.

7.4 Právo na odstúpenie od zmluvy nemá kupujúci – spotrebiteľ, ak sa jedná o tovar „na objednávku“, alebo bol tovar objednaný na základe špeciálnej objednávky.

7.5 V prípade splnenia podmienok pre vrátenie tovaru bude kupujúcemu vrátená celá suma, ktorú za tovar zaplatil, v lehote 3 pracovných dní odo dňa odstúpenia. Do vrátenej sumy sa nezapočítava cena za doručenie tovaru.

7.6 V prípade stornovania potvrdenej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním v prípade, že v súvislosti so zaobstaraním tovaru došlo už k vynaloženiu preukázateľných nákladov. Zmluvný storno poplatok je stanovený vo výške vynaložených nákladov.

7.8 V prípade neprevzatia zaslaného tovaru je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním a to výške vynaložených prepravných nákladov.

7.9 Predávajúci nepreberá vrátený tovar prostredníctvom dobierkovej služby. Kupujúci je v prípade vrátenia tovaru povinný zaslať tovar formou bežného alebo obchodného balíku poštou alebo zasielateľskou spoločnosťou.

8. Kupujúci sa zaväzuje

8.1 Prevziať zakúpený, resp. objednaný tovar. Pri platbe na dobierku sa zákazník zaväzuje uhradiť dohodnutú sumu pri doručení tovaru.

8.2 V prípade neuhradenia dohodnutej sumy na dobierku berie zákazník na vedomie, že dodávateľ si môže vymáhať náklady spojené s neúspešnou dodávkou.

9. Záruka, reklamácie, vrátenie alebo výmena tovaru

9.1 Záručná doba je vyznačená na obale výrobku spôsobom, že na obale sa nachádza informácia o dátume výroby konkrétneho výrobku a následne informácia o dĺžke jeho minimálnej expiračnej doby; záručná doba neskončí pred uplynutím minimálnej exspiračnej doby.

9.2 Záruku poskytuje predávajúci iba v prípade dodržania skladovacích podmienok uvedených na obale tovaru. Predávajúci môže odmietnuť reklamáciu, ak reklamovaná chyba tovaru môže byť spôsobená nesprávnym skladovaním,nesprávnym zaobchádzaním s tovarom alebo mechanickým poškodením tovaru u kupujúceho. Reklamovať sa môže len tovar zakúpený u predávajúceho.

9.3 Reklamácie musia byť uplatňované písomnou formou a doručené poštou na adresu predávajúceho alebo e-mailom na adresu info@hnojsity.sk.

 1. 9.4  Reklamačný poriadok sa riadi všeobecnými reklamačnými podmienkami.
 2. 9.5  Právo zo zodpovednosti za chyby tovaru, pre ktoré platí záručná lehota,

zanikne, ak sa v záručnej lehote neuplatnilo.

9.6 Reklamácia sa nevzťahuje na chyby spôsobené užívateľom počas bežného používania tovaru.

9.7 Pre uplatnenie reklamácie tovaru je kupujúci povinný spolu s chybným tovarom zaslať predávajúcemu aj podpísanú žiadosť o reklamáciu, ktorá obsahuje popis chyby. Pre uznanie reklamácie je nutné zaslať aj kópiu daňového dokladu, na základe ktorého bol tovar nadobudnutý.

 1. 9.8  Reklamovaný tovar musí byť kompletný a pokiaľ možno v originálnom obale.
 2. 9.9  Vyriešenie reklamácie v záručnej dobe je bezplatné. Pokiaľ však bude

reklamácia neoprávnená, predávajúci bude kupujúcemu účtovať poplatok za neoprávnenú reklamáciu vo výške 15,00 € s DPH a prepravné náklady spojené s vrátením reklamovaného tovaru kupujúcemu. Reklamácia je vyriešená ihneď, v zložitejších prípadoch do 30 dní od prevzatia reklamovaného tovaru predávajúcim.

9.9.1 Predávajúci si vyhradzuje právo predĺžiť dobu na vyriešenie reklamácie pri tovaroch, pri ktorých je nutné vykonať hlbšiu analýzu reklamovanej vady. Doba sa predlžuje o dobu nevyhnutnú na vykonanie takejto hlbšej analýzy.

9.9.2 Vrátenie tovaru je možné v prípade, že bol dodaný iný druh tovaru, alebo v inom množstve ako si kupujúci objednal. V takom prípade predávajúci dodá chýbajúci tovar alebo zamení chybne dodaný tovar v náhradnom termíne, alebo dohodou vráti kupujúcemu uhradenú cenu za nedodaný tovar.

10. Ochrana osobných údajov INFORMÁCIE O OCHRANE A SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spoločnosť SITY s.r.o. so sídlom Kimovská 2371/12 960 01 Zvolen, IČO: 46 374 043, spoločnosť registrovaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 20852/S je prevádzkovateľom internetového obchodu umiestneného na webovej adrese: www.hnojsity.sk, pričom v tejto súvislosti spoločnosť SITY s.r.o. spracúva osobné údaje dotknutých osôb.

S ohľadom na uvedené skutočnosti poskytujeme dotknutým osobám v súlade s článkom 13 Nariadenia o ochrane osobných údajov (Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 GDPR zo dňa 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov) nasledovné informácie :

TOTOŽNOSŤ A KONTAKTNÉ ÚDAJE PREVÁDZKOVATEĽA

Vaše osobné údaje spracúva spoločnosť SITY s.r.o. so sídlom Kimovská 2371/12 960 01 Zvolen, IČO: 46 374 043, spoločnosť registrovaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 20852/S, ktorá určila účely a prostriedky spracúvania osobných údajov (ďalej tiež ako „Spoločnosť“ a/alebo „Prevádzkovateľ“)

Telefonický kontakt : +421 905 304 731, e-mail : info@hnojsity.sk

ROZSAH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prevádzkovateľ od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje:

– základné údaje, ktorými sú Vaše meno a priezvisko, adresa bydliska, príp. dodacia adresa,
– kontaktné údaje, ktorými sú Váš e-mail, telefónne číslo, alebo kontaktná adresa, – názov obchodnej firmy, sídlo, miesto podnikania, IČO, DIČ,

– informácie o využívaní našich produktov a služieb, o produktoch ktoré ste si zakúpili, alebo

zvažujete ich nákup,
– informácie o využívaní nášho eshopu, informačného newslettra a podobne,

– záznamy e-mailovej komunikácie, prípadne inú komunikácia s Vami v elektronickej, alebo

písomnej podobe,
– transakčné údaje, predovšetkým informácie o Vašich platbách a platobných metódach.

ÚČELY SPRACÚVANIA, NA KTORÉ SÚ OSOBNÉ ÚDAJE URČENÉ, AKO AJ PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA

Naša spoločnosť ako Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje nasledovným spôsobom/na nasledovné účely:

a) Vaše osobné údaje získané priamo od Vás v rozsahu, ktorý je nevyhnutný pre riadne a včasné dodanie objednaného tovaru (vrátane fakturácie a účtovných povinností našej Spoločnosti) na právnom základe plnenie zmluvy;

b) Vaše osobné údaje získané priamo pri registrácii, ktorú Vám umožňujeme vykonať za účelom vytvorenia Vášho osobného účtu (registrácie) v e-shope našej Spoločnosti pre uľahčenie Vašich ďalších prípadných objednávok tovaru na základe Vášho súhlasu;

c) Vaše osobné údaje získané priamo od Vás v rozsahu, ktorý je nevyhnutný pre zasielanie newslettrov našej Spoločnosti na právnom základe nášho oprávneného záujmu (ak ste náš zákazník) alebo na základe Vášho súhlasu (ak ešte nie ste náš zákazník).

NAŠE OPRÁVNENÉ ZÁUJMY

Je naším oprávneným záujmom, aby ste sa dozvedeli o rôznych akciách, nových ponukách a/alebo zľavách na našom e-shope, ktoré môžete využiť, pričom Vaše osobné údaje spracúvame preto, aby sme Vám tieto informácie mohli poskytnúť.

KATEGÓRIE PRÍJEMCOV

Naša spoločnosť ako Prevádzkovateľ poskytuje Vaše osobné údaje :
– dopravcom, s ktorými naša Spoločnosť spolupracuje pri dodaní tovaru Vám ako dotknutej

Osobe,
– zamestnancom našej Spoločnosti,
– účtovníkom (vrátane externých) našej Spoločnosti, – správcovi webovej stránky našej Spoločnosti.

U všetkých týchto poskytovateľov služieb požadujeme, aby spracovávali Vaše osobné údaje v súlade s podmienkami ochrany osobných údajov a platnou legislatívou.

DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Naša spoločnosť ako Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje po dobu, ktorá je nevyhnutná na splnenie práv a povinností vyplývajúcich z nášho vzťahu, a ďalej po dobu, ktorú sme povinní ich uchovávať podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.

PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY

Dovoľujeme si Vás informovať, že ako dotknutá osoba máte:

– právo požadovať od našej Spoločnosti ako Prevádzkovateľa prístup k osobným údajom

týkajúcim sa Vás ako dotknutej osoby,
– právo na opravu alebo vymazanie osobných údajov týkajúcich sa Vás ako dotknutej osoby,
– právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov týkajúcich sa Vás ako dotknutej osoby
– právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov týkajúcich sa Vás ako dotknutej osoby,
– právo na prenosnosť osobných údajov týkajúcich sa Vás ako dotknutej osoby

Zároveň si Vás dovoľujeme informovať, že ako dotknutá osoba máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenskárepublika, IČO: 36 064 220, tel. č.: +421 2 3231 3220, https://dataprotection.gov.sk/uoou/.

PRÁVO NA ODVOLANIE SÚHLASU

V prípade, že spracúvame Vaše osobné údaje na základe Vášho súhlasu, máte právo v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov kedykoľvek odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov týkajúcich sa Vašej osoby, a to zaslaním odvolania súhlasu so spracúvaním osobných údajov našej Spoločnosti e-mailom na adresu: info@hnojsity.sk alebo poštou na adresu: SITY s.r.o., Kimovská 2371/12, 960 01 Zvolen.

11. Záverečné ustanovenia

11.1 Kupujúci berie na vedomie a súhlasí, že práva a povinnosti medzi predávajúcim a kupujúcim sa okrem týchto všeobecných obchodných podmienok riadia príslušnými právnymi predpismi SR. Vo veciach, ktoré nemožno riešiť týmito

obchodnými podmienkami, sa uplatnia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a Zákona o ochrane spotrebiteľa.

11.2 Podľa zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole je všeobecným orgánom trhového dozoru vo veciach ochrany spotrebiteľa na vnútornom trhu Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj, Dolná 179/46, 974 01 Banská Bystrica, odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa.

11.3 Tieto VOP a právny poriadok Slovenskej republiky sa vzťahujú na všetky kúpne zmluvy, uzavreté prostredníctvom internetovej stránky a internetového obchodu predávajúceho a sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy medzi kupujúcim a predávajúcim. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto VOP. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto VOP je splnená umiestnením na internetovej stránke internetového obchodu predávajúceho.

11.4 Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky, prípadne obchodné podmienky predávajúceho a reklamačný poriadok predávajúceho prečítal, oboznámil sa s ich obsahom a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

11.5 Internetový obchod www.hnojsity.sk prevádzkuje spoločnosť SITY s.r.o. so sídlom Kimovská 2371/12 960 01 Zvolen, IČO: 46 374 043, spoločnosť registrovaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 20852/S, číslo účtu vedeného v Slovenskej sporiteľni, a.s.: 5074138128/0900, IBAN: SK36 0900 0000 0050 7413 8128.

Vo Zvolene, 01.04.2023

Stiahnut VOP

Nákupný košík
Scroll to Top